fbpx

Викладач дисципліни Прикладна лінійна алгебра

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад науково-педагогічних працівників та академічних директорів у Приватній установі «Університет «Київська школа економіки» затвердженого рішенням Сенату (Вченої ради) від 24 листопада 2022 року (протокол 1, пункт 4) та з метою заповнення вакантних посад науково-педагогічних працівників оголошуємо конкурс на зайняття вакантної посади викладача факультету бакалаврських студій:

 

1. Назва посади: Викладач

2. Факультет: Факультет бакалаврських студій

3. Опис посади:

У сфері викладання:

·        Викладати англійською мовою навчальну дисципліну Прикладна лінійна алгебра обсягом 4 кредити ЄКТС, проводячи лекційні заняття, підсумкові контрольні заходи, а також практичні заняття у щонайменше однієї з груп;

·        Організовувати, контролювати та вдосконалювати роботу асистентів на дисципліні, яку викладає;

·        Розробляти та вдосконалювати силабус навчальної дисципліни, яку викладає, та затверджувати його у академічного директора за два тижні до початку викладання;

·        Регулярно щонайменше раз на тиждень проводити консультації за дисциплінами, що викладаються, згідно з розкладом офісних годин;

·        Надавати відгук на результати роботи студентів на поточному та підсумковому оцінюванні, а також відгук  на запит студентів;

·        Доводити до відома студентів їхні оцінки за поточні оцінювання не пізніше, ніж через сім робочих днів після їх проведення;

·        Не пізніше, ніж через сім робочих днів після проведення підсумкового контролю доводити до відома студентів їхні підсумкові оцінки;

·        Брати до уваги думки студентів та академічного директора під час вдосконалення силабусу навчальної дисципліни, яку викладає;

·        Брати участь у заходах і процесах із забезпечення якості вищої освіти в КШЕ.

У сфері лідерства та просвітництва:

·        Брати участь за рішенням академічного директора або декана в роботі комісій та допоміжних органів щодо захисту студентів робіт, проведення вступних випробувань, апеляцій, академічної доброчесності, співбесід та пробних занять з кандидатами на посади асистента, викладача;

·        Бути ментором для студентів та готувати їх до професійного зростання;

·        Дотримуватися вимог чинного законодавства, загальнодержавної та внутрішньо університетської нормативної бази, зокрема політик та процедур для викладачів КШЕ, даної посадової інструкції, наказів та розпоряджень вищих посадових осіб.

4. Пропонований строк працевлаштування: 06.02.2023 – 31.03.2023

5. Вимоги до кандидатів (освіта, науковий ступінь, вчене звання, досвід роботи тощо): Вища освіта ступеня магістра/спеціаліста. Досвід викладання математичних курсів для студентів нематематичних спеціальностей від 3х років. Вільне володіння англійською мовою. Перевагою є науковий ступінь з математики та/або наявність наукових публікацій високої якості, та/або досвід практичного застосування математичних методів.

6. Критерії оцінювання кандидатів: Відповідність досвіду (1-10 балів), Вміння залучати студентів до активної участі у занятті (1-5 балів), Вміння презентувати матеріал (1-5 балів).

7. Перелік документів для участі у конкурсі:

  • Заява про участь у конкурсі
  • CV
  • Список публікацій, якщо є
  • Перелік дисциплін, які викладали (будь ласка, вкажіть роль (лекції, семінари тощо), обсяг, тип та рівень)
  • Перелік закінчених педагогічних курсів, якщо є

8. Строк та порядок подання заяв для участі у конкурсі: Заяву та інші документи для участі у конкурсі просимо надсилати на електронну пошту [email protected] до 23:59 за київським часом 27 січня 2023 року