Іспит на стипендію:
структура і теми

Магістерська програма "Економічний аналіз"

На 2020/2021 навчальний рік Київська школа економіки надає такі стипендії:

 

стипендії до 100%. Стипендії надаються за результатами іспиту на отримання стипендії, який відбудеться, за попередньою інформацією, 25 серпня. У звязку із епідеомілогічною ситуацією, можливо, іспит відбудеться в онлайн-формі.
грант “Таланти з регіонів. Отримати грант можуть вступники, які отримали бакалаврську освіту не в Києві та мають реєстрацію не в Києві. Для цього потрібно успішно скласти іспит 25 серпня та підтвердити фінансову потребу.

 

Загальний тест на отримання стипендії проходить англійською мовою і складається із трьох частин – математики, економіки та англійської мови.

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт – 100, з яких:

Економіка – 30 балів
Математика – 30 балів
Англійська мова – 10 балів
Співбесіда – 30 балів

 

Іспит пройде в онлайн-форматі на основі платформи Moodle. За 3 дні до іспиту всім зареєстрованим надійдуть інструкції щодо платформи, також ви матимете змогу пройти тестовий іспит, щоб перевірити її роботу. Співбесіда проходитиме в Zoom, на Вашу електронну пошту надійде інформація про чат співбесіди та посилання на неї. 


Розділ з економіки
 дає змогу оцінити такі здібності абітурієнта:

 • розуміння основних понять економіки
 • інтерпретація простих економічних графіків
 • застосування базових економічних принципів до щоденних проблем.

 

Питання на іспиті з економіки стосуються наступних тем (теми відповідають розділам з книги McConnell and Brue “Economics”, використовувати можна будь-яке видання, назви та номери розділів можуть відрізнятися у різних виданнях):

 1. Обмеження, альтернативи та вибір.
 2. Ринкова система та кругообіг товарів та грошей в економіці.
 3. Попит, пропозиція та ринкова рівновага.
 4. Еластичність.
 5. Провали ринку: суспільні блага та зовнішні ефекти.
 6. Поведінка споживача.
 7. Витрати виробництва.
 8. Чиста конкуренція у короткостроковому періоді.
 9. Чиста конкуренція у довгостроковому періоді.
 10. Чиста монополія
 11. Монополістична конкуренція та олігополія
 12. Попит на ресурси
 13. Зарплатоутворення.
 14. Рента, відсоткові ставки та прибутки.
 15. Публічні фінанси: податки та бюджетні видатки.
 16. Асиметрична інформація, голосування та суспільний вибір
 17. Нерівність доходів, бідність та дискримінація
 18. Вступ до макроекономіки
 19. Вимірювання внутрішнього рівня виробництва та національного доходу
 20. Економічне зростання
 21. Бізнес-цикли, безробіття та інфляція
 22. Основні макроекономічні залежності
 23. Модель сукупних витрат
 24. Сукупний попит та пропозиція
 25. Фіскальна політика, дефіцит та борг
 26. Гроші, банківська система та фінансові інституції
 27. Процес створення грошей
 28. Відсоткові ставки та монетарна політика
 29. Поглиблений аналіз сукупного попиту
 30. Міжнародна торгівля
 31. Платіжний баланс, обмінний курс та торгівельний дефіцит


Рекомендована література:

Campbell R McConnell and Stanley L Brue: Economics: Principles, Problems, and Policies.
(Гарне знання матеріалу вказаного підручника є достатнім для успішного складання розділу з економіки Загального вступного тесту).

Додаткова література (поглиблений розгляд тем):

 1. Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, Macroeconomics, 7-th edition // Irwin, McGraw-Hill, 1998;
 2. N.Gregory Mankiw, Macroeconomics, 2nd edition // Worth Publishers, 1994;
 3. Robert N. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics, 4-rd edition // Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, 1994.


Розділ з математики

Вимоги до розділу з математики відповідають стандартним рекомендаціям Міністерства освіти України для курсу “Вища математика для економістів та менеджерів”. Нижче наведено орієнтовний перелік тем, які студент має опанувати перед тестуванням:


1. 
Linear Algebra: algebra of vectors; scalar multiplication of vectors; matrix algebra: addition of matrices, matrix multiplication, transpose of a matrix, rank of a matrix, matrix inverse; the determinant of a square matrix: main properties of the determinant, computing the determinant; systems of linear equations, homogeneous systems, systems of linear equations in matrix form; Jordan-Gaussian elimination and Cramer’s rule; linear dependence and independence; bases; norm of a vector; transition between bases.
2. Theory of Sets: logical operators; truth tables; sets; numeric sets; open, closed, bounded, compact sets; infimum and supremum. 
3. Calculus and Integration: sequences; limit of a sequence; one-variable calculus: polynomials, rational functions, exponential functions, logarithms, trigonometric functions, limit of a function, continuity, differentiability, Taylor polynomial of a function, Maclaurin polynomial of a function, graphs; integral calculus: prime, indefinite integrals, integration by substitution, integration by part, area and definite integrals; series: number series, Taylor series; calculus of several variables: graphs and level curves, partial derivative, the total derivative, directional derivatives and gradients, full differential of the function of two variables; chain rule; implicit function of two variables; non-constrained optimization of functions of two variables; constrained optimization and Lagrange multipliers method.
4. Probability Theory and Mathematical Statistics: probability of an event; conditional probability; Bayes’ rule; random variables; expected value; variance; standard deviation; covariance of two random variables; probability density function (both discrete and continuous); fundamental probability distributions; Central Limit theorem; fundamental limit theorems; distribution parameters estimation.
5. Differential Equations: linear first-order equations; general linear equations; linear homogeneous and non-homogenous equations; differential equations of higher orders; Cauchy problem. 
6. Economic Applications: input-output matrices; budget constraint; consumer problem; cost functions; profits under various market structures (monopoly, oligopoly, competition); Cobb-Douglas production function; CES utility function.

Рекомендована література (деякі підручники з переліку можна знайти он-лайн):

Найкращий спосіб підготуватись до написання розділу з математики – взяти один із підручників “Математика для економістів”, затверджений Міністерством освіти України, вивчити теорію та розв’язати максимальну кількість задач. Перелік рекомендованої літератури включає такі підручники (але не вичерпується ними):

 1. Бугір М.К. Математика для економістів, Альма-Матер, 2003;
 2. Васильченко І.П, Вища математика для економістів, Знання, 2007;
 3. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н.Ш. Кремера. –М., 2000;
 4. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. Посібник. –Київ, А.С.К., 2001;
 5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. – 5-е издание. –М.: Высш. шк., 1997;
 6. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для экономических специальностей ВУЗов. –М.: Высшая школа, 1991;
 7. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.- метод. посібник: У 2-х ч. К.: КНЕУ, 2001;
 8. Красс М.С. Математика для экономических спеціальностей;
 9. Ляшко И.И., Головач Г.П., Гай Я.Г., Боярчук А.К. Справочное пособие по высшей математике (ТТ. 1,2,5);
 10. Посібник з математики для вступників на магістерську програму з економіки. Упорядник: Шпортюк В.Г., К.: НаУКМА, 2005.


Примітка: 
Абітурієнти, які мають офіційні сертифікати GRE General Test, отримані протягом останніх двох років, з результатами по Quantitative Reasoning part не нижче 143 балів (або не нижче 480 балів за попередньою шкалою GRE), можуть використати цей сертифікат для зарахування розділу з математики Загального вступного тесту KSE. У цьому випадку абітурієнт не пише тестування з математики Загального вступного тесту KSE, а оцінка за розділ вираховується переводом результатів тесту GRE General Test Quantitative Reasoning part, вказані в сертифікаті, в 30-бальну шкалу оцінок розділу з математики КSE, згідно з нижченаведеною таблицею.

 

Шкала GRE (Нова) Шкала GRE(Попередня) Шкала  розділу з математики KSE 
170 800 30
169 800 29,5
168 800 29
167 800 28,5
166 800 28
165 795 27,5
164 790 27
163 780 26
162 775 25
161 770 24
160 760 23
159 750 22
158 740 21
157 730 20
156 720 19
155 700 18
154 690 17
153 680 16
152 660 15
151 640 14
150 630 12
149 620 10,5
148 590 9
147 570 7,5
146 550 6
145 530 4,5
144 500 3
143 480 1,5
142-130 460-200 Не переводиться


Розділ з англійської мови

Розділ оцінює знання англійської граматики та словниковий запас на середньому рівні. Розділ включає завдання з читання, структурування мови, редагування та заповнення пробілів.


Рекомендована література
:

 1. First Certificate Language Practice/ Vince M.: MacMillan, 2003;
 2. Advanced Language Practice / Vince, M.: MacMillan, 2003;
 3. English Grammar in Use/ Murphy R.: Cambridge, 3rd edition;
 4. Grammar & Vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency/ Wellman G.: Longman, 2002;
 5. Advanced Learners’ Grammar/ Foley M., Hall D.: Longman, 2003;
 6. FCE – 2 Use of English/ Evans V.: Express Publishing, 2000;
 7. Cambridge Preparation for the TOEFL Test/ Gear J., Gear R.: Cambridge University Press, 4th edition.


Примітка: 
Абітурієнти, які мають офіційні сертифікати TOEFL чи IELTS, отримані протягом останніх двох років, з результатами не нижче 65 балів (TOEFL) та 5,5 (IELTS), можуть використати ці сертифікати для зарахування розділу з англійської мови Загального вступного тесту KSE. У цьому випадку абітурієнт не пише тестування з англійської мови, а оцінка за розділ вираховується завдяки переводу результатів тестів TOEFL чи IELTS, які вказані в сертифікаті, в 10-бальну шкалу оцінок розділу з англійської мови, згідно з нижченаведеною таблицею.

 

Шкала TOEFL Шкала IELTS Шкала розділу з англійської мови KSE 
108 and above 8 and above 10
102-107 7,5 9
96-101 7 8
86-95 6,5 7
74-85 6 6
65-74 5,5 5
0-6 0-5  

Не переводиться


Інтерв’ю

Інтерв’ю з абітурієнтом буде призначено у день проведення загального вступного тесту або на наступний день.

Абітурієнти проходять інтерв’ю англійською мовою з двома викладачами KSE. Інтерв’юери, здебільшого, ставлять питання про освітній та професійний досвід абітурієнта, його подальші плани щодо кар’єри, перевіряють знання англійської мови, а також рівень ознайомлення з навчальним планом магістерської програми KSE. Під час інтерв’ю можуть також обговорюватися подані аплікантом документи.

Дві поради щодо підготовки до інтерв’ю:

 1. Бути ознайомленим із програмою KSE: знати які курси читаються на першому та другому роках навчання (назви курсів та їх зміст подано на сайті KSE). Деякі студенти, на жаль, дізнаються лише на вступному інтерв’ю, що економіка, яку викладають у KSE кардинально відрізняється від тої економіки, якої вчать у більшості бакалаврських програм в Україні.
 2. Слідкувати за подіями: читати газети/ слухати новини на радіо, чи дивитись по телебаченню. Дуже важливо, щоб абітурієнт був в курсі економічної ситуації у власній країні та світі.

 

Будемо раді відповісти на всі ваші питання: 

Facebook Messenger

Telegram

[email protected], +380 67 434 71 63

Приєднуйтесь до Telegram чату вступників економічний програм t.me/KSEadmission